Dagordning och utlysande av Årsmöte i H-Båtsförbundet 2020-10-22

Under detta extraordinära år med hänsyn till pandemin så  initierar vi och hanterar möjligheten för våra medlemmar att följa de avsnitt som är tillämpbara digitalt istället för ett fysiskt årsmötesdeltagande. 

Se särskilt punkt 8. nedan.

Vi har dessutom under 2020 ändrat verksamhetsåret och kommer att under 2021, om så är möjligt, att verka för att ett ordinarie årsmöte, då med en utökad agenda , vilket kommer att avhållas i samband med SM-seglingarna.

Dagordning 
1.Årsmötets öppnande
2.Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
3.Fastställande av dagordning
4.Val till mötesordförande och mötessekreterare 
5.Val av två justeringsmän  
6.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.Övriga ärenden från styrelsen och medlemmar (inlämnas digitalt senast 2020-10-19 via mail till bjorn@businesshouse.se)
9.Fastställande av utgifts- och inkomststatus samt
10.Årsavgift för kommande verksamhetsår
11.Övriga frågor 
12.Mötets avslutande

Välkomna!