Stadgar

Antagna vid ordinarie årsmöte i Vänersborg 27 mars 1971

Reviderade vid ordinarie årsmöte i Stenungsund 25 oktober 1975

Reviderade vid ordinarie årsmöte i Stenungsund 20 oktober 1979

Reviderade vid ordinarie årsmöte i Göteborg 23 oktober 1982

Reviderade vid ordinarie årsmöte i Göteborg 27 november 1993

Reviderad vid ordinarie årsmöte i Marstrand 10 augusti 2006

Reviderad vid styrelsemöte februari 2020 (avser ändring till verksamhetsår=kalenderår)

Allmänna bestämmelser

§ 1 Organisations tillhörighet Svenska H-båtsförbundet SHF företräder H-båtsklassen i Sverige, och har antagits av Svenska Seglarförbundet 28 februari 1973. Styrelsen bör utgöras av ordförande och ledamöter från olika delar av Sverige. Internationellt rapporterar SHF till International H-boat Association, IHA.

§ 2 Ändamål Svenska H-båtsförbundet, bildat 9 september 1970, har till ändamål att: 2.1 främja och utveckla kapp- och breddsegling med H-båtar 2.2 verka för H-båtens utbredning i landet 2.3 svara för H-båtsklassens administration, registrering och övervakande av klassreglerna, tillika är SHF högsta nationella instans för mätning av H-båtar 2.4 bevaka klassens tekniska utveckling och därmed entypsregeln 2.5 planera klassens kappseglingsprogram i Sverige tillsammans med Svenska Seglarförbundet (nedan kallat SSF), distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap 2.6 svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet 2.7 representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund och i övrigt främja internationellt utbyte mellan H-båtsseglare 2.8 tillvarata klassens övriga intressen

§ 3 Omfattning

Svenska H-båtsförbundet består av personer och förbundssällskap, vilka i behörig ordning (se § 4) vunnit medlemskap i förbundet.

§ 4 Medlemskap och årsavgift

Medlem i Svenska H-båtsförbundet är den som antagits, och erlagt av årsmötet beslutat årsavgift, som ägare till H-båt (aktivt medlemskap), som stödjande medlem intresserade personer eller förbunds-sällskap anslutet till Svenska Seglarförbundet SFF (passivt medlemskap).

§ 5 Utträde

Utträde ur Svenska H-båtsförbundet erhålls efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom uteslutning.

§ 6 Uteslutning

Medlem, som ej inbetalt sina avgifter enligt årsmötets beslut, må efter styrelsens prövning uteslutas. Medlem, som genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller bryter mot dessa stadgar, må av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen bereds tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven, tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

§ 7 Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är Svenska H-båtsförbundets högsta beslutande organ. Extra årsmöte är Svenska H-båtsförbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande. Svenska H-båtsförbundets Förbundsstyrelse skall sköta den löpande ärenden mellan årsmötena i enlighet med ordinarie årmötes eller extra årsmötes beslut och anvisningar.

§ 8 Verksamhets och räkenskapsår

Svenska H-båtsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december

§ 9 Revision

Förbundets verksamhet revideras av två revisorer valda av årsmötet på ett år i taget. De skall granska förbundets förvaltning samt ansvara för revisionsberättelsens riktighet. Efter verkställd revision skall revisorerna till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 10 Upplösning

För upplösning av Svenska H-båtsförbundet erfordras att vid årsmötet minst 2/3 av de närvarande röst berättigade medlemmarna bifaller beslutet, samt att frågan om upplösning varit kungjord i kallelse till mötet. Vid upplösning av Svenska H-båtsförbundet skall dess tillgångar överföras till Svenska Seglarförbundet.

Årsmöte

§ 11 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte hålls årligen senast tio månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom meddelande på Förbundets hemsida samt till Svenska Seglarförbundet, med angivande av tid och plats enligt styrelsens beslut, senast 21 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella motioner med styrelsens kommentarer, styrelsens egna ärenden samt valberedningens förslag.

§ 12 Extra årsmöte Styrelsen kan inkalla extra årsmöte när så erfordras. Det åligger styrelsen att inkalla extra årsmöte om minst 1/4 av medlemmarna, eller minst 25 stycken, gör framställning därom. Extra årsmöte kan besluta endast i fråga(or) som föranlett dess inkallande. Kallelse till extra årsmöte sker med tillämpning av i § 13 antagna föreskrifter.

§ 13 Yttrande och förslagsrätt

Yttrande och förslagsrätt på årsmöte tillkommer i samtliga frågor röstberättigad medlem, revisorer samt representanter från Svenska Seglarförbundet.

§ 14 Omröstning och beslut

A. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottförfarande avgör. B. För ändring av stadgar och förslag till ändring av klassregler erfordras att vid ordinarie årsmöte minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna bifaller beslutet. C. Beslutad ändring enligt A skall meddelas Svenska Seglarförbundet.

§ 15 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem i Svenska H-båtsförbundet. Stödjande medlemmar äger dock ej rätt att rösta i klassregel- och ekonomiska frågor. Röstning genom fullmakt får äga rum. Dock får medlem ej representera mer än fem röster eller mer än 1/3 av mötets röstetal.

§ 16 Motioner och styrelsens förslag

Medlem, som önskar få en fråga behandlad av årsmötet, skall senast 35 dagar före årsmötet tillställa styrelsen motion i ärendet. Det åvilar styrelsen att avge yttrande till årsmötet över inlämnad motion.

§ 17 Ärenden, mötesordning Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor upptagas till behandling: 1 årsmötets öppnande 2 upprop och justering av röstlängd 3 fråga om årsmötets behöriga utlysande 4 fastställande av dagordning 5 val av mötesordförande samt mötessekreterare 6 val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll samt val av två rösträknare 7 styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 8 sektionernas rapporter 9 revisionsberättelse 10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 val av ordförande, kassör sekreterare mätchef samt en ledamot enligt § 18 12 val av två revisorer 13 val av tre ledamöter i valnämnd hur många?? 14 behandling av motioner 15 övriga ärenden vilka styrelsen vill bringa under årsmötets beslut 16 auktorisation av sektioner 17 fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår 18 övriga frågor 19 mötets avslutande

Förbundsstyrelse

§ 18 Förbundsstyrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ? ledamöter. Samtliga utses på två år. Ordförande och kassör utses jämna år, sekreterare, mätchef och ledamot udda år. Om avgång sker under mandatperiod, görs fyllnadsval vid ordinarie eller extra årsmöte för resterande del av perioden. Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig och utser representanter i överordnade organisationer.

§ 19 Kallelse, beslut

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet, dock krävs att minst två ledamöter stödjer beslutet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.

§ 20 Åligganden

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av Svenska H-båtsförbundets tillgångar och det åligger den att verka för att fullfölja de i § 2 uppsatta målen samt årsmötes beslut och anvisning i övrigt.

§ 21 Kommittéer, arbetsgrupper

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper när så erfordras.

§ 22 Avsägelse

Avsägelse från styrelseledamöter, funktionärer och övriga, som ej önskar omval, skall vara ingivna till ordföranden senast 1 december.

Valnämnd

§ 23 Valnämnd

Årsmötet tillsätter genom val en valnämnd, bestående av ordförande och två ledamöter. För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, revisor och revisorsuppleant icke valbar.

§ 24 Uppgift

Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt § 18 och revisorer enligt §§ 9 & 18. Det åligger valnämnden tillika att senast 35 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med för årsmötet ställda förslag.

Sektioner

§ 25 Lokala sektioner

För H-båtsklassens lokala aktiviteter enligt §§ 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 och 2.8 ansvarar sektioner, vilkas verksamhetsområde fastställs av SHFs styrelse.

1. Vid sektionens årsmöte utses en ordförande och ev. övriga funktionärer. Ordföranden redovisar inför SHF erhållna ekonomiska bidrag.
2. Sektionens ordförande ansvarar för att förbundsstyrelsen och sektionens medlemmar fortlöpande hålls underrättade om sektionens verksamhet och har att avge verksamhetsberättelse till SHFs årsmöte.