Klassregler

Uppdatering från IHA november 2022

Dear National Chairmen

I am happy to inform you that we have updated our class rules. You can find the updated rules and the changes here: World Sailing – H-Boat

The changes are primarily a matter of updating the wording and references and living up to World Sailing standardizations. A few updates to technical description of some material has also been done to align with nowadays availability of material and methods of building boats.

I strongly urge you to publish the link on your national websites, rather than making a translation in to local language. Also, please make your members aware of this even if they don’t need to do anything, they should now that we have updated this.

Det engelska originalet hittar du här.

Gamla regler finns nedan men det är det engelska originalet ovan som gäller

Detta är en översättning från Engelska.

Konstruktör: Hans Groop, Finland
Myndighet: International Sailing Federation
Översättning: Clas Horn, vintern 1990.Fr.o.m.. 95-03-01 är följande regler ändrade enligt nedan: regel 3.3.6 ; 3.4.7 ; 3.6.3 och 3.8.4.
Regel 3.9 Reklam heter numera 3.8.6.Fr.o.m.. 97-03-01 är följande regler ändrade enligt nedan:
regel 3.6.1.1 Segel, ISAF Redskapsregler 1997-2000, regel 3.6.3.2 Fockens förlik.
regel 3.8.6 (nya hänvisningar!), regel 3.8.7 Tävlandes kläders viktFr.o.m. 2000-03-01 är följande regel ändrad:
Regel 3.8.5 Elektronisk utrustning.Fr.o.m. 2001-03-01 kommer följande regler att ändras;
Regel 3.6.1.4 får en tilläggstext som säger att varje segel som skall mätas in efter 1januari 2001 skall förses med en officiell röd knapp från IHA.
Regel 3.8.6 Den gamla texten stryks helt och ersätts med; För reklam på H-båtar under en kategori C tävling gäller. Reklam på focken är ej tillåten. Reklam på storen är tillåten på en yta mellan bommen och en parallell linje 1800mm upp i seglet.
Regel 4.1 får en tilläggstext. Under VM skall besättningsantalet vara 3 och ej väga mer än 300 kg i kalsongerna.Fr.o.m 2007-03-01 gäller följande regeländringar:
Regel 3.2.4 Trälister runt kojerna ej obligatoristkt, materialval fritt
Regel 3.5.2.9 Häckstagets längd specificeras till 9500 mm
Regel 3.8.4 Begränsningen hur man får hänga (halva låret och nedåt innanför båten) borttagen
Regel 4.1 2-4 besättningsmedlemmar är tillåtna även under VM

1. GENERELLA PRINCIPER.

1.1 ENTYPSKLASS.

H-båten är en entypsklass.Utom där avvikelser är speciellt tillåtna, skall båtarna i denna klass vara varandra lika i: skrov, däck- och kölform, uppbyggnad, vikt och viktsfördelning; och också formen på roder och segel.Alla båtar skall byggas i överensstämmelse med dessa klassregler och tillhörande ritningar. Avvikelser från ritningarna är tillåtet vad gäller rundhult, stående och löpande rigg, skotarrangemang, roderstock-lagringar, rorkult och förlängaren, lyftöglor, beslag på däck, detaljer på luckor, och vissa delar av inredningen. Dock skall dessa saker överensstämma med reglerna.Alla båtar, avseende skrov, däck, köl- och roderform och konstruktion, och rundhult skall överensstämma med antingen de gällande reglerna, eller med motsvarande regler som gällde vid tiden för det första mätbrevets utfärdande. Alla förändringar skall överensstämma med de regler som gäller då förändringen görs. Alla segel skall överensstämma med de gällande reglerna. Tolkningar av dessa regler skall göras av ISAF, som dock kan konsultera Internationella H-båtsförbundet och de ursprungliga ritningarna.1.2. Dessa regler är ett komplement till, och skall läsas tillsammans med, ritningarna, mätbrevet och mätningsplanen.1.3. Om avvikelser finns mellan dessa regler, mätbrevet och/eller ritningarna, skall ärendet hänskjutas till ISAF.

1.4. ADMINISTRERANDE MYNDIGHET.

1.4.1. Internationell myndighet för klassen skall vara ISAF som skall samarbeta med Internationella H-båtsförbundet i allt som rör dessa regler.1.4.2. I länder där den Nationella Myndigheten saknas, eller där den Nationella Myndigheten inte vill administrera klassen , skall dess funktioner, som fastslagits i dessa regler, skötas av Internationella H-båtsförbundet eller dess delegerade representant (Nationella H-båts-förbundet).

1.5. ANSVAR.

Varken ISAF eller Internationella H-båtsförbundet accepterar något juridiskt ansvar vad gäller dessa regler, eller några anspråk som uppstår därifrån.

2. ADMINISTRATION.

2.1. ENGELSKA SPRÅKET.

2.1.1. Det officiella språket för klassen är Engelska, och i händelser av tvistemål skall den Engelska texten gälla.2.1.2. Ordet “skall” betyder obligatorium, orden “kan” och “får” betyder frivillighet.

2.2. LICENSIERAD TILLVERKARE.

H-båten skall bara byggas av tillverkare som licensierats av ISAF. Ansökan för licens skall göras till ISAF som kan utfärda en licens till en tillverkare som anses ha lämpliga produktionsmedel, kunskap och erfarenhet, och som kan uppfylla de villkor som ISAF finner nödvändiga. En licensierad tillverkare skall intyga att arbetet kommer att följa regler, ritningar, specifikationer och mätprocedurer.

2.3. INTERNATIONELL KLASS.

En Internationell Klassavgift skall betalas av tillverkaren till ISAF för varje båt som byggs. Som bevis på betalning av den Internationella Klassavgiften skall ISAF utfärda en officiell plakett.

2.4. REGISTRERING OCH MÄTNINGSCERTIFIKAT.

2.4.1. Ingen båt tillåts att kappsegla utan ett giltigt mätcertifikat.2.4.2. ISAF-plaketten skall erhållas av tillverkaren innan båten lämnar varvet. Plaketten har ett ISAF serienummer. Tillverkaren skall införa på plaketten sitt namn, och serienummer på plugg och byggform. Plaketten skall fästas på ett permanent sätt till skrovet, i den position som anges i regel 2.7.1. (se också ritning A.3.4.)2.4.3. Certifikatet erhålls på följande sätt:Ägaren ansöker hos den Nationella Myndigheten om ett segelnummer genom att meddela ISAF-numret och tillverkarens namn. Den Nationella Myndigheten skall bara utfärda ett segelnummer efter att det bevisats att den Internationella Klass Avgiften har betalts.Varje land skall börja numrera med “ett” och varje nummer skall bara användas en gång.Båten skall mätas av en av den Nationella Myndigheten licensierad mätningsman från det land där mätningen utförs. Det färdigställda mätbrevet skall överlämnas till ägaren av båten.Ägaren skall sända mätbrevet till sin Nationella Myndighet tillsammans med eventuell registreringsavgift som myndigheten bestämt. Då detta erlagts kan den Nationella Myndigheten utfärda ett certifikat till ägaren.2.4.4. Ägarbyte ogiltigförklarar certifikatet, men behöver inte betyda ommätning. Ägaren kan ansöka till den Nationella Myndigheten om ett nytt certifikat, genom att sända in det gamla certifikatet, tillsammans med en eventuell registreringsavgift, och genom att ange de nya ägaruppgifterna. Den Nationella Myndigheten kan sedan utfärda ett certifikat till den nye ägaren.2.4.5. Det är ägarens ansvar att försäkra sig om att hans båt, rundhult, segel och utrustning överensstämmer med klassregeln vid alla tidpunkter.2.4.6. Ändringar och större reparationer på båt, rundhult eller utrustning ogiltigförklarar certifikatet, och kräver partiell ommätning såsom den officielle mätningsmannen bestämmer.2.4.7. Trots vad dessa regler säger skall ISAF eller ägarens Nationella Myndighet ha möjligheten att återta, eller att vägra utfärda ett certifikat till någon båt.

2.5. MÄTNINGAR.

2.5.1. Endast en mätningsman som officiellt godkänts av tillverkarens, eller ägarens Nationella Myndighet skall mäta en båt, dess rundhult, segel eller utrustning och underteckna deklarationen på mätbrevet.2.5.2. Toleranserna i dessa regler och tillhörande ritningar har givits för att tillåta små tillverkningsfel och/eller förändringar på grund av ålder.2.5.3. Mätningsmannen kan göra kompletterande mätningar för att försäkra sig om att båten överensstämmer med klassregeln. Om mätningsmannen anser att någon avvikelse finns från entyps-konstruktionen, eller något annat i dessa regler, skall den Nationella Myndigheten informeras. I sådant fall skall den Nationella Myndigheten inte utfärda ett certifikat förrän en undersökning, och nödvändiga ändringar, har gjorts.2.5.4. Alla båtar skall kontrolleras med de officiella mallar som ISAF tillhandahåller.2.5.5. Nya, eller ändrade segel skall mätas av en officiell mätningsman som skall stämpla, fixera en “segelknapp” eller signera och datera seglet i närheten av halshornet.2.5.6. En mätningsman skall inte mäta en båt, dess rundhult, eller utrustning som ägs av honom, eller i vilken han är delägare eller har lagliga rättigheter till. Segel kan mätas av en segelmakare som licensierats av Svenska Seglarförbundet

2.6 ISAFs MÄTNINGSINSTRUKTIONER.

All mätning skall utföras i överensstämmelse med ISAF Measurement Instructions, utom där annorlunda anges i denna klassregel.

2.7 IDENTIFIKATIONSMEDEL.

2.7.1. ISAF-plaketten skall fästas permanent på det förliga skottet i styrbords sittbrunnsfack, så att den kan ses genom fackets öppning.2.7.2. Båtens segelnummer skall föras i storsegel och spinnaker såsom anges i regel 3.6.1.3..

3. KONSTRUKTION OCH REGLER FÖR MÄTNINGARNA.

3.1 BYGGFORMAR.

En “master”-form, som ägs av Finska Seglarförbundet skall användas för att ta fram “pluggar”. Denna “master” skall användas såvida inte ISAF har givit tillstånd att inte göra det. I det senare fallet skall en “plugg” tillverkas med toleranser som motsvarar hälften av toleranserna för en färdig båt, och “pluggen” skall godkännas av ISAF’s mätchef innan tillverkning av byggformar får påbörjas. Innan produktionen startar vid tillverkarens anläggning skall “byggformarna” kontrolleras och godkännas av en av den Nationella Myndigheten licensierad mätningsman.

3.2 SKROVET.

3.2.1. Skrovet, inkluderande däcket, ruffen, sittbrunnen, luckor och innerskrovs-form, utom där det speciellt anges, skall tillverkas i glasfiberarmerad polyester (GAP), och det skall byggas i överensstämmelse med ritningarna och laminerings-specifikationen i Appendix 1.3.2.2. Däcket, utan beslag och luckor skall väga minst 180 kg. Däcket skall lamineras så att tjockleken blir enhetlig.3.2.3. Skrovet skall mätas i överensstämmelse med, och måtten skall vara inom, toleranserna som anges i mätningsplanen och mätbrevet.3.2.4. Inredningen och utrustningen på ritningarna är det som minst krävs:Två hyllor ovan aktre kojerna, en köks- och en skåpmodul, luckor för “hålen” i däck och sittbrunn är obligatoriskt. Materialvalet är fritt och lister runt kojerna är ej obligatoriskt.Ytterligare inredning kan installeras, men tyngdpunkten för den färdiga båten får ej sänkas som en följd av det. Utformningen och placeringen av kök och skåp kan ändras om ett skriftligt godkännande erhållits från ISAF. Ett skott med lucka, eller ett skott med permanent öppning kan installeras framför station 9½. Minsta tjocklek på skottet är 6mm för plywood, eller 4mm för GAP.3.2.5. Förlucka och rufflucka, luckor i sittbrunnen och lucka till aktre utrymmet är obligatoriskt.3.2.6. En motorbrunn får installeras i det aktre utrymmet.3.2.7. Lyftöglor får monteras på två av kölbultarna. Öglornas sammanlagda vikt skall ej överskrida 4 kg.

3.3 KÖLEN.

3.3.1. Kölen skall tillverkas av gjutjärn.3.3.2. Kölen kan vara galvaniserad och/eller överdragen med något syntetiskt material.3.3.3. Kölens vikt skall vara 725 kg +/- 10 kg, inklusive eventuell efterbehandling.3.3.4. Kölen skall fästas till skrovet med sju stycken 16 mm rostfria eller galvaniserade stålbultar.3.3.5. Kölens form, inklusive eventuell efterbehandling skall kontrolleras med de officiella mallarna.3.3.6. Den aktre kanten av kölen skall ha en rätvinklig avslutning. Minimi-bredd skall vara 5mm och maximi-bredd skall vara 8mm. (Se plan A1.3)

3.4 RODRET.

3.4.1. Rodret skall tillverkas av GAP och i överensstämmelse med ritningarna och specifikationen.3.4.2. Roderstocken skall tillverkas av solitt rostfritt stål med en minsta diameter av 25mm.3.4.3. Roderstocken skall lagras vid däcket med ett lager av härdplast (som t.ex. Bakelit) eller motsvarande.3.4.4. Roderstocken skall lagras med ett lager av brons, teflon, delrin eller rostfritt stål vid den nedre delen av roderskäddan.3.4.5. Roderstocken skall monteras i överensstämmelse med mätningsplanen, och den skall vara vertikal.3.4.6. Rorkulten och dess förlängare regleras ej av dessa regler.3.4.7. Den aktre kanten av rodret skall ha en rätvinklig avslutning. Minimi bredd skall vara 4mm. (Se plan A3.3)

3.5. RUNDHULT.

3.5.1. Material.Masten, storbommen och spinnakerbommen skall tillverkas av en aluminiumlegering som innehåller minst 90 % aluminium3.5.2. Mast och stående rigg.3.5.2.1. Mastfoten skall placeras på rufftaket, och på båtens långskeppslinje.3.5.2.2. Mastens framkant skall vara 843mm +/- 40mm akter om station 8.3.5.2.3. Två klart synliga märken, båda minst 50mm x 20mm, skall målas på rufftaket för att indikera mastens placering. Mastens framkant skall befinna sig mellan det aktre märkets förkant och det förliga märkets akterkant.3.5.2.4. Masten skall tillverkas av en profil av en aluminiumlegering.Profilens sektion skall ha följande dimensioner:Långskepps 125mm +/- 10mm,tvärskepps 90mm +/- 10mm.Radien på mastens framkant skall inte understiga 20mm, och profilens maximala bredd skall placeras minst 40mm från profilens för- eller akterkant.Profilens materialtjocklek skall vara minst 1,5mm och max 5,0mm.3.5.2.5. Profilens vikt, före bearbetning, skall vara minst 2,20 kg/m.3.5.2.6. Masten skall vara rak, och profilen enhetlig utom såsom anges nedan:* Ovanför förstagets infästning kan mastens profil göras smalare, dock i överensstämmelse med ritningarna.* För att storseglet ska kunna införas i likrännan kan en del av profilen skäras bort.* Mastfoten kan förstärkas med en invändig profil som maximalt når upp till mätband 1.3.5.2.7. Mätband, minst 10mm breda, som skall synas tydligt under kappsegling, skall målas, eller på annat sätt fästas permanent på masten enligt följande:Nr 1. Med sin överkant 550mm +/- 5mm över referensytan på rufftaket.Nr 2. Med sin underkant minst 7040mm och max 7050mm över band 1’s överkant.Nr 3. Med sin underkant max 8700mm över band 1’s överkant.3.5.2.8. Den stående riggen skall bestå av:toppvant,
undervant,
förstag,
akterstag.Stagen skall vara tillverkade av rostfritt stål och med cirkulärt tvärsnitt.3.5.2.9. Akterstagets diameter skall vara minst 3mm, medan de övriga stagen skall vara minst 4mm i diameter. Längden på akterstagets wire skall vara minst 9500 mm inklusive beslag.3.5.2.10. Toppvantens infästning i masten skall vara max 100mm från band 2’s underkant.“Anmärkning: “Infästning” betyder i denna och andra regler, skärningspunkten mellan wirens centrumlinje och mastens utsida, eller däckets ovansida. Vant och förstag skall fästas till gaffelbeslag eller andra yttre beslag eller s.k. “T-krokar” med motsvarande “nyckelhåls”-beslag i masten.”3.5.2.11. Undervantens infästning på masten skall vara minst 3320mm och max 3620mm över band 1’s överkant.3.5.2.12. Förstagets infästning på masten skall ej vara över band 2’s underkant, ej heller mer än 100mm under densamma.3.5.2.13. Akterstaget skall fästas i masten såsom visas på ritningen. (I en punkt max 150mm akter om likrännan, och max 250mm över band 3’s underkant). Arrangemang för att kunna sträcka akterstaget kan installeras.3.5.2.14. Förstagets skärningspunkt med däcket skall vara 1580mm +/- 5mm för om station 8, horisontellt mätt. Om ett rullfock-arrangemang är monterat skall måttet tas till fockens förkant då denna är i sin förligaste position.3.5.2.15. Topp- och undervantens skärning med däcket skall vara max 75mm innanför relingslisten. Infästningarna skall, var för sig, vara minst 2850mm och max 3250mm akter om förstagets skärning med däcket, mätt radiellt från skärningspunkten.3.5.2.16. Överkanten på blockskivan till spinnakerfallet skall placeras max 100mm över band 2’s underkant. Spinnakerfallet skall ej stödjas mer än 60mm från mastens utsida.3.5.2.17. Vantspridare, enligt ritningen, skall monteras. Spridarnas längd skall vara minst 700mm, mätt från mastens utsida till vantens anliggningsyta på spridaren. Centrum på spridarnas infästning skall vara ovanför, men dock ej mer än 200mm från undervantens infästning.3.5.2.18. Ett stopp på masten skall förhindra att storbommens överkant kommer under band 1’s överkant.3.5.2.19. Mastens vikt, komplett med stående och löpande rigg skall vara minst 12 kg. Vid vägningen skall masten placeras horisontellt, och stöttas vid band 1 och vågen anbringas vid band 3. Alla fall skall vara fullt hissade och den stående riggen säkrad längs med masten. Alla riggdelar nedanför band 1 kan vila på underlaget.3.5.3. Storbom.3.5.3.1. Storbommen skall tillverkas av en aluminiumprofil med konstant sektion, och den skall ha en likränna i hela sin längd. Bommens dimensioner skall vara:Höjd 90mm +/- 15mmbredd 75mm +/- 15mm.Profilens vikt, före bearbetning, skall vara minst 1,25 kg/m. Avsmalnande eller permanent böjda bommar är förbjudna.Dock, tillåts en krökning av bommen pga “hård segling” på max 30mm mellan den raka linjen mellan innerändan och mätbandet, och bommen.3.5.3.2. Ett mätband, klart synligt under kappsegling, skall målas eller på annat sätt fästas permanent på bommen med innerkanten max 3000mm från mastens akterkant. Vid mätningen skall bommen vara i sitt nedersta läge och vinkelrät mot masten, och måttet tagas på masten utan hänsyn till eventuella öppningar för storseglets införande.3.5.4. Spinnakerbom.Spinnakerbommens yttersta del skall nå max 2415mm från mastens yta då bommen sitter i sitt beslag och hålls ut från masten. Bomöglan skall vara fast monterad på masten, 950mm +/- 30mm över band 1’s överkant.

3.6. SEGEL.

3.6.1. Generellt.3.6.1.1. Seglen skall tillverkas och mätas i överensstämmelse med ISAF Redskapsregler 1997-2000, utom där dessa regler säger annorlunda.3.6.1.2. Seglen skall tillverkas av syntetiskt, vävt material. Dukvikten för storsegel och fock skall vara minst 200 g/m2, och för spinnakern minst 35 g/m2.Transparenta, ej vävda material, med en max area av 0,3 m2 är tillåtna i både storsegel och fock. Sådana transparenta delar skall placeras minst 150mm från seglets kanter.Klassemblemet, nationsbokstav och båtens segelnummer skall visas på båda sidor av storseglet. Nationsbokstav och segelnummer skall fästas på båda sidor av spinnakern så att dessa, med spinnakern vikt längs vertikala mittlinjen, vidrör en tänkt linje mellan en punkt på halva sidolikslängden och en punkt på halva “vertikala mittlinjen”.Bokstäver och siffror skall ha följande minsta dimensioner:Höjd 380mm.Bredd 250mm, (gäller ej siffran “1” och bokstaven “I”).Tjocklek 55mm.Avstånd mellan bokstäver och siffror 75mm.Klassemblemet skall göras i en väl synlig, och kontrasterande färg till storseglet, eller vara tvåfärgad enligt ritningen, och ha följande minsta dimensioner:Höjd 300mmBredd 440mm, totalt.Tjocklek 50mm.forts 3.6.1.4Varje segel som lämnas till sin första mätning efter den 1 januari 2001 ska ha en röd IHA-segelknapp fästad nära halshornet. Seglet skall ej mätas in om knappen saknas. Mätmannen ska signera i närheten av knappen. Knappen kan köpas från IHA.3.6.2. Storseglet.3.6.2.1. Storseglet skall ej sträckas över mätband 3’s underkant, ej heller akter om bombandets förkant. Storbommens överkant skall vara över band 1’s överkant.3.6.2.2. Seglets akterlik skall vara max 9190mm.3.6.2.3. Storseglets bredd, inklusive likrepet, mellan punkter på mastlik och akterlik på halva respektive trekvarts höjd skall vara max 1910mm respektive max 1110mm.3.6.2.4. Toppskäddans vertikala och horisontala mått skall vara max 120mm.3.6.2.5. Storseglets totala bredd, med likrep, mätt 400mm från fallhornet och vinkelrätt mot mastliket, skall vara max 320mm.3.6.2.6. Max fyra lattor är tillåtna i storseglet. Lattfickorna skall dela akterliket i lika långa delar, +/- 100mm, mätt vid varje fickas nedre ände. Längden på de tre nedre fickorna skall ej överstiga 850mm mätt från seglets ytterkant. Översta lattan kan sträcka sig in till masten. Lattfickornas inre bredd skall ej överstiga 60mm, utom i området där lattan förs in i fickan.3.6.2.7. Revnings-, cunningham- och andra sträcknings-arrangemang är frivilligt.3.6.3. Focken.Focken skall tillverkas och mätas i enlighet med ISAF Sail Measurement Rules 1993 om inte annat anges i dessa regler. Då en term eller ett mått som ges i ISAF Sail Measurement Rules används skrivs den i Kursiv stil.3.6.3.1. Konstruktion.Konstruktionen skall bestå av: Mjukt segel , ett lager segelduk. Seglet skall ha 3 lattfickor i akterliket. Följande är tillåtet: Sömnad, lim, tejp, likrep, ögla i hornen, hakar till förstaget, gummiband i lattfickor, låsning för lattor, akterliks-snörp med låsning, ett fönster, segelmakarmärke, royalty-märken, segel knapp, tell tails.3.6.3.2. Dimensioner.Minimum MaximumFörlik………………………………………………………………………. 7580mmAkterlik……………………………………………………………………. 7130mmUnderlik ………………………………………………………………….. 2830mmUnderliksmedian, fallhorn till mitt underlik ……………………….. 7445mmUnderlikets oregelbundenhet ……………………………………….. 40mmFallhorn till punkt på underlik, 750mm från halshorn ………….. 7580mmFallhorn till punkt på underlik, 750mm från skothorn ………….. 7360mmFallhorns bredd ………………………………………………………… 45mmÖvre breddmått, mellan punkter på förlik och akterlikrespektive 2450mm och 2300mm från fallhorn ………………….. 935mmUndre breddmått, mellan punkter på förlik och akterlikrespektive 5020mm och 4720mm från fallhorn ………………….. 1870mmHörnförstärkning, mätt från varje hörn ……………………………… 380mmSekundär förstärkning, max två extra lager– mätt från varje hörn ………………………………………………….. 1140mm– vid lattfickornas innerända ………………………………………….. 200mm– som sömskydd i akter- och underliken ………………………….. 115mmLattfickans invändiga längd, topp …………………………………… 300mmLattfickans invändiga längd, mellan ………………………………… 350mmLattfickans invändiga längd, botten ………………………………… 450mm3.6.3.3. Fallhornets övre kant skall ha en avslutning som är rätvinklig mot förliket (“fallhornsbredd”).3.6.3.4. Rullfockbeslag kan installeras, med sin mekanism över eller under däck. Vid installation under däck skall förstaget förses med en vattentät lagring vid skärningspunkten i däcket. Om ett rör används på förstaget skall röret inneslutas av seglets förlik.3.6.4. Spinnakern.3.6.4.1. Spinnakern skall vara ett trekantigt segel, och skall vara symmetriskt kring sin vertikala centrumlinje.3.6.4.2. Sidoliken skall vara max 7300mm. Underlikets halva bredd skall vara max 2400mm. Spinnakerns halvbredd skall vara 2650mm +/- 50mm, mätt mellan punkter på sidoliken och vertikala centrumlinjen som ligger 3500mm från fallhornet.Max längd mellan fallhornet och underlikets mitt skall vara 9000mm. Detta mått skall tagas med seglet utbrett på ett plant underlag och med så mycket sträckning längs måttet att rynkor tvärs måttet precis försvinner.

3.7. BÅTENS VIKT.

3.7.1. Båtens totala vikt skall vara minst 1450 kg. Korrektionsvikter, om nödvändigt, skall vara av bly och lamineras till däckets undersida vid stationerna 2 och 8, med vikten jämnt fördelad mellan stationerna.3.7.2. Följande delar och utrustning skall inkluderas i den totala vikten:Köl, roder, rorkult och förlängare, minimum inredning i överensstämmelse med ritningarna, mast och stående rigg, alla fall och spinnakergajar, storbommen (utan storskot, kicktalja och annan lös utrustning), alla luckor och fast monterade beslag som skenor och travare, vinchar och skotklämmor.3.7.3. Följande utrustning skall ej inkluderas i totala vikten:all “flyttbar” utrustning såsom spinnakerbom, flytvästar, ankare och ankarlina, paddel, hinkar, pump, alla block, skot och trimlinor, madrasser och personliga tillhörigheter.3.7.4. Följande utrustning skall, om den är fast monterad antingen tas bort, eller dess vikt uppskattas och dras av från båtens totala vikt: kompasser, fasta pumpar, akterstagsträckare, kicktalja, rullfocksbeslag, ugn, toalett och lyftöglor.De uppskattade vikterna skall införas på därför avsedd plats i mätbrevet.

3.8. ALLMÄNNA REGLER, OCH FÖRBUD.

3.8.1. Lös ballast eller ballast buren av besättningen är förbjudet.3.8.2. Riggtrimning.3.8.2.1. Vantens och stagens infästningar skall ej kunna flyttas.3.8.2.2. Längden på stag och vant skall endast kunna justeras med hjälp av vantskruvar, som skall vara ovan däck. Vantskruvarna skall ej trimmas under kappsegling.3.8.2.3. Trimanordningar för seglen skall ej passera genom hål i däcket, med undantag för cunningham till fockens förlik och för akterstags-sträckaren.3.8.3. Mastfotens position skall ej ändras under kappsegling.3.8.4. Besättningens “burkning” av båten.Besättningen får använda handtag och/eller fotstroppar i sittbrunnen för säkerheten. Oavsett typ av fotstoppar skall dessa vara så konstruerade att fötterna frigörs då besättningen byter sida, t.ex. vid stagvändningar. Användandet av “fot-bojor” eller permanent fästade öglor runt vardera foten är ej tillåtet. Handräcke av valfri typ får monteras endast på däck eller ruff.3.8.5. Elektronisk utrustning.Instrument som mäter och visar information om vindriktning, vindstyrka, båtfart och båtposition är förbjudna under kappsegling. Med ovanstående menas utrustning av elektronisk, mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller liknande funktion med ovan nämnda egenskaper. Båtar som är utrustade med sådana instrument skall under kappsegling hindras att använda utrustningen genom försegling eller bortkoppling av display eller processorenhet.Det är tillåtet att använda en elektronisk digital kompass med timer och/eller klocka. Kompassen ska drivas av ett internt batteri eller solceller, och skall ej ha några externa anslutningar för drift eller datasignaler.3.8.6 För reklam på H-båtar under en kategori C tävling gäller. Reklam på focken är ej tillåten. Reklam på storen är tillåten på en yta mellan bommen och en parallell linje 1800mm upp i seglet.3.8.7 En tävlandes kläder och utrustning skall inte väga mer än 10 kg, utom kläder, och skodon, som bara bärs under knähöjd.

4. TILLÄGGSREGLER VID KAPPSEGLINGAR.

4.1. Om inte annat anges i notice of race skall besättningen bestå av minst två och max fyra personer. Besättningen skall bestå av samma antal personer under en och samma regatta kortare än sju sammanhängade dagar.
Under Världsmästerskap i H-båtsklassen skall besättningens totala vikt skall vara max 300 kg endast iklädda underkläder.4.2. Följande utrustning skall medföras ombord under kappsegling:Ett ankare om minst 7kg, 30 meter syntetisk lina om minst 12mm diameter, en paddel, en hink, och flythjälpmedel till alla i besättningen.4.3. En utombordsmotor kan medföras ombord under kappsegling.

Officiella ritningar.

A.1.1. LinjeritningA.1.2. SpantrutaA.1.3. KölA.2.1. ArrangemangA.3.1. LamineringsritningA.3.2. Mast och bommarA.3.3. RoderA.3.4. DetaljerA.3.5. Alternativt huvudskottA.4.1. SegelplanA.5.1. Mätningsplan.ã ISAF Gällande från 1 mars 2001.Föregående utgåva: 1 mars 2000.

APPENDIX 1:

Lamineringsspecifikation.

1. Skrov (se också ritning A.3.1.)

1.1 Gelcoat1.2 300 g/m2 glasfibermatta över hela formen.1.3 2 x 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.1.4 680 g/m2 Vävd Roving över hela formen.1.5 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.1.6 680 g/m2 Vävd Roving över hela formen. 1200mm nedanför relingslisten skall en 150mm bred överlappande remsa anbringas.1.7 450 g/m2 glasfibermatta, under överlappningen.1.8 680 g/m2 Vävd Roving, under överlappningen.1.9 450 g/m2 glasfibermatta, över kölen i överensstämmelse med ritningen.1.10 680 g/m2 Vävd Roving, som i 1.9 ovan.1.11 450 g/m2 glasfibermatta, som i 1.9 ovan. En 100mm bred remsa av 450 g/m2 glasfibermatta skall läggas mellan skrovet och durkar och skott.1.12 Lagren av mattor skall läggas på plats i den ovan givna ordningen. Inget lager får utelämnas eller dess vikt minskas.1.13 Fickan som bildas av roderskäddan kan fyllas med plast eller liknande material.1.14 Synliga ytor invändigt skall målas.1.15 För att fästa kojerna till skrovet kan ett stöd användas som lamineras mot skrovet. Stödet skall bestå av ett lager 450 g/m2 matta, och skall ha en maximal utbredning av 70x70mm längs skrovet.

2. Bottenstockar.

2.1 5 x 450 g/m2 glasfibermatta. Konstruktion i överensstämmelse med ritning.Fläns 30mm bred.

3. Däck.

3.1 Gelcoat.3.2 300 g/m2 glasfibermatta över hela formen.3.3 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.3.4 680 g/m2 Vävd Roving över hela formen.3.4 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.3.6 15mm Airex eller liknande material i överensstämmelse med ritning.3.7 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.3.8 680 g/m2 Vävd Roving över hela formen.3.9 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.3.10 Däcksbalkar skall täckas med 3 x 450 g/m2 glasfibermatta med 50mm överlapp på båda sidor av balken.3.11 Sandwich-konstruktionen kan ersättas av ett system med däcksbalkar i överensstämmelse med ritning och paragraf 3.10.3.12 Synliga invändiga ytor skall målas.

4 Inredningsmodulen.

4.1 Gelcoat.4.2 4 x 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.4.3 2 x 450 g/m2, över sektionen som skall bli skott.

5 Förliga innerskrovsmodulen.

Gelcoat.5.2 5 x 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.

6 Aktersektionsmodulen och skott.

6.1 Gelcoat.6.2 3 x 450 g/m2 glasfibermatta över hela formen.6.3 2 x 450 g/m2 glasfibermatta över skottet.6.4 Skottet kan tillverkas av marinplywood.

7 Hopsättning av delar.

7.1 Plywoodskott fästs till skrovet med 3 x 450 g/m2 glasfibermatta på båda sidor.7.2 GAP-skott som i paragraf 7.1.7.3 Inredningsmoduler fästs till skrovet med 2 x 450 g/m2 glasfibermatta.7.4 Däcket fästs till skrovet i överensstämmelse med ritning.7.5 Infästning av durk till skrov som i paragraf 7.1 ovan.

8 Luckor.

8.1 Gelcoat (kan utelämnas)8.2 300 g/m2 glasfibermatta.8.3 5 x 450 g/m2 glasfibermatta.

9 Roder.

9.1 Gelcoat.9.2 4 x 450 g/m2 glasfibermatta på båda halvorna.9.3 Skall fyllas med Airex eller motsvarande material.

10 Material.

Glasfiber av E-typ skall användas. Som lim skall polyester lämplig för marint bruk användas. Alla typer av “fyllnads”-material är förbjudna.