Årsmöte H-båtsförbundet 26 oktober 2021, via Teams

Svenska H-båtsförbundets Årsmöte 2021 den 26:e oktober kl. 19.00 via Teams

Årsmöte hålls som tidigare meddelats digitalt och

Svenska H-båtsförbundet inbjuder er medlemmar att inkomma med motioner till styrelsen via mail och ta del av årsmötet enligt nedan.

Vill ni som är medlem deltaga på mötet via Teams så sänder ni ett mail till info@h-boat.se och skriver ert namn, mailadress och båtnummer så kommer ni att få en inloggningslänk till mötet.

Datum: Motioner skickas via mail till : bjorn.j.olsson59@gmail.com

Dagordning

1.Årsmötets öppnande
2.Upprop och justering av röstlängd
3.Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4.Fastställande av dagordning
5.Val av mötesordförande och mötessekreterare
6.Val av två justeringsmän samt två rösträknare
7.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8.Sektionernas rapporter
9.Revisionsberättelse
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Val av nya styrelsemedlemmar
12.Val av två revisorer
13.Behandling av motioner
14.Övriga ärenden från styrelsen
15.Fastställande av utgifts- och inkomststatus samt
16.Årsavgift för kommande verksamhetsår
17.Övriga frågor
18.Mötets avslutande

Välkomna!