Inbjudan till Svenska H-båtsförbundets Årsmöte 2017 i Båstad

Svenska H-båtsförbundets Årsmöte 2017

Datum: Fredag den 4:e augusti  Plats: I samband med SM i Båstad.
Tid: Kl 17.30, kan ändras beroende på seglingarna.
Exakt tid och plats anslås på tävlingsexpeditionens anslagstavla.
Lottdragning av en Edman fock sker under årsmötet. Vinnaren måste vara på plats vid mötet, om inte fortgår dragningen tills nästa närvarande vid mötet dragits. 

Dagordning
1.Årsmötets öppnande
2.Upprop och justering av röstlängd
3.Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4.Fastställande av dagordning
5.Val till mötesordförande och mötessekreterare
6.Val av två justeringsmän samt två rösträknare
7.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8.Sektionernas rapporter
9.Revisionsberättelse
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Val av nya styrelsemedlemmar
12.Val av två revisorer
13.Val av tre ledamöter i valnämnd samt behandling av motioner
14.Övriga ärenden från styrelsen
15.Auktorisation av sektioner
16.Fastställande av utgifts- och inkomststatus samt
17.Årsavgift för kommande verksamhetsår
18.Övriga frågor
19.Mötets avslutande

Välkomna!

swe_h-boat_imago

Did you like this article? Share it with your friends!